Pelisäännöt

Kliinikko on lääkäreiden ja yhteiskunnan oma digitaalinen palvelurobotti, joka palkkaa lääkäreitä pääasiassa määräaikaisiin työsuhteisiin. Pelisäännöt ovat selkeät.

Paikallisesti voidaan sopia tilaajan tarpeen mukaisesti räätälöidyistä työtehtävistä ja työehdoista. Työsuhteet ovat määräaikaisia.

Lääkäri

 • ilmoittaa nettiportaaliin aluksi vain nimensä, sähköpostinsa ja puhelinnumeronsa. Ennen työsuhteen solmimista lääkärin koulutus- ja työkokemustiedot ja jatkokoulutustarpeet tallennetaan.
 • saa vapaasti tiedon työpaikoista.
 • ilmoittaa itselleen sopivat työpaikat, Kliinikko hoitaa kaikki tarvittavat sopimukset ja ilmoitukset sekä palkanmaksun digitaalisen automatiikan avulla.
 • antaa sähköisesti salassapitositoumuksensa ja ilmoittautuu sovittuna päivänä uuden työpaikkansa nimetylle perehdyttäjälle ja aloittaa  työnsä. Työsuhteen päättyessä lääkäri antaa arvionsa tilaajasta.
 • KOULUTUS
 • ilmainen koulutus vaatii rekisteröitymisen erilliseen koulutusportaaliin ja hyväksytyn kollegiumin jäsenyyden
 • keskittyy geriatriaan, koulutus sopii jokaiselle ikääntyvien kanssa työskentelevälle, eli meille kaikille
 • koulutuksen moduuleille haetaan yliopiston jatkokoulutuspisteet, myös kansainväliset CME -pisteet

Tilaaja

 • ilmoittaa tiedot työtehtävästä ja tehtävän koulutus- ja kokemusvaatimuksista.
 • antaa työsuhteen päättyessä arvion lääkärin työsuorituksesta.

Kliinikko.fi-sivusto

 • kerää ja tallettaa rekisteröityneiden lääkäreidensä yhteys- ja koulutusasematiedot (työsuhde tai kollegium).
 • listaa vapaat työpaikat ja niiden tekijältä edellytetyt vaatimukset.
 • yhdistää tilaajan ja lääkärit sekä selvittää tarvittaessa työsuhteeseen liittyvät yksityiskohdat ja palkkaa lääkärin kyseiseen työsuhteeseen.
 • huolehtii lääkärin vastuuvakuutuksista.
 • välittää sekä lääkärin että tilaajan toisistaan antamat asialliset arvioinnit tietosuojatusti niiden kohteille.

Työsopimus

Lääkäri

 • täyttää verotus- ja pankkiyhteystietonsa.
 • lukee ja hyväksyy oman salassapitovakuutensa.
 • saa vastattuaan tarkat toimintaohjeet.
 • saa muistutuksen tulevasta toimeksiannosta  sekä tekstiviestinä että sähköpostina 2 päivää ennen työnalkua.

Työhön ilmoittautuminen 

 • Lääkäri ilmoittautuu sovittuna aikana työpisteensä perehdyttäjälle. Yhteystiedot lääkäri saa sekä sähköpostiinsa että puhelimeensa.
 • Tilaaja perehdyttää uuden lääkärin työhön ja työpaikan olosuhteisiin. Tilaaja huolehtii työsuojelutoimenpiteistä ja työturvallisuuslain velvoitteista.

Palautteet

 • Lääkäri: oliko toimeksianto erinomainen/hyvä/tyydyttävä/heikko (kommentit,  jos heikko).
 • Tilaaja: oliko lääkärin työsuoritus erinomainen/hyvä/tyydyttävä/heikko (kommentit, jos heikko).
 • Kliinikko lähettää asialliset arviot suojattuina  – auttaen  molempia kehittymään.

Palkanmaksu

 • Tilaaja ilmoittaa palautearvioinnin yhteydessä mahdolliset sopimuksesta poikkeavat työtunnit.
 • Lääkäri saa tililleen sovitun korvauksen 14 vrk:n kuluessa työn laskutusjakson päättymisestä. Palkkakuitti tulee sähköpostiin.
 • Kliinikko ei korvaa lääkäreidensä matka-, majoitus- tai ateriakorvauksia, päivärahoja, tai muita työhön liittyviä verovapaita etuuksia.

Kaikki hyötyvät

 • Lääkärin saama korvaus on yleistä korvaustasoa parempi ja hän saa jokaisesta työsuorituksestaan henkilökohtaisen palautteen.
 • Kliinikkolääkärin hinta on yleistä hintatasoa edullisempi ja työnantaja saa jokaisesta toimeksiannostaan suoran palautteen.

Yhteispeli

Kaikkia hyödyttävä lääkäriportaali toimii, kun jokainen osallistuja sitoutuu sen sääntöihin. Toiminnan edullisuus perustuu kollegiumin ja tilaajan yhteistyöhön.

Työsopimukset ovat pääosin määräaikaisia.

Suoraan potilaalle tuotettu lääketieteellinen sairaudenhoito- tai  terveyden ylläpitopalvelu laskutetaan ilman arvonlisäveroa (ALV).

Mikäli sosiaali- ja terveyspalvelujen vuosiostot jäävät alle kunnallisen hankintalain kansallisen kynnysarvon (sosiaali- ja terveyspalveluiden osalta 1.1.2017 alkaen 400.000 euroa), ei julkiselta tilaajalta edellytetä avointa tarjouskilpailua. Mikäli ostot ylittävät 400.000 euroa tai työnantaja muutoin haluaa avata hankintakilpailun, niin Kliinikko suosittaa lähettämään kansallisen hankintailmoituksen myös osoitteeseen: www.kliinikko.fi/hankintakilpailu

Peruutukset

Kaikki peruutukset tehdään aina osoitteeseen peruutukset@kliinikko.fi, josta tieto siirtyy sekä lääkärin että tilaajan sähköpostiin ja lääkärin matkapuhelimeen.

Tilaajaa koskevat peruutusehdot

 • Mikäli tilaaja ilman lääkäristä johtuvaa syytä peruuttaa tekemänsä työsopimuksen, tilaaja sitoutuu korvaamaan Kliinikolle kyseisestä jaksosta sovitun vuokrasumman, ei kuitenkaan yli 2 työpäivää menevältä ajalta.
 • Mikäli lääkäri ilman sairauslomatodistusta tai muuta hyväksyttävää syytä peruuttaa jo sovitun työn, Kliinikko pyrkii korvaamaan poisjääneen työntekijän uudella työntekijällä. Toiminnan luonteen takia se ei kuitenkaan voi luvata siinä aina onnistuvansa, eikä uusi työntekijä poista työnantajan velvoitetta poisjääneen työntekijän sairauslomakorvaukseen, mikäli hän on siihen oikeutettu.

Lääkäriä koskevat peruutusehdot

 • Mikäli tilaaja peruuttaa jo sovitun työsopimuksen alle 2 työpäivää ennen sen sovittua alkamista, on lääkäri oikeutettu siitä jo sovittuun korvaukseen, ei kuitenkaan yli 2 työpäivän ajalta.
 • Mikäli lääkäri ilman hyväksyttävää syytä peruuttaa työsopimuksensa, jää saapumatta, keskeyttää ennalta ilmoittamatta, tai myöhästyy yli 30 min edeltä ilmoittamatta, hän sitoutuu korvaamaan Kliinikolle  7.5 työtunnin palkkaansa vastaavaan korvauksen.

Sairauspoissalot

 • Työstäpoissaolo edellyttää aina lääkärintodistusta tai muuta hyväksyttävää syytä jo ensimmäisestä päivästä alkaen.
 • Kliinikko ei korvaa lääkärille sairauspäivien palkkaa. Sairauspäivien kulut kuuluvat työnantajan maksettavaksi. Sovittu vuokrakorvaus pysyy siis sairauspäivistä huolimatta samana (yli 10 vrk jatkuneen sairausloman jälkeen sairauspäivärahan maksajaksi vaihtuu Kela).
 • Kliinikko-palvelun järjestämä työterveyshuolto rajoittuu työterveyslain minimivaatimuksiin.

Muut vapaat

 • Kliinikko ei sitoudu lääkäreiden koulutus-, opinto-, vuorottelu- tai muiden vastaavien vapaiden kustannuksiin.

Myöhästymiset

 • Uhkaava työstä myöhästyminen tulee ilmoittaa viipymättä sekä tilaajalle että Kliinikolle. Palkkaa maksetaan vain tehdyistä työtunneista.
 • Tilaajan tulee ilmoittaa ennakoimattomat, yli 30 min myöhästymiset Kliinikolle, joka tarvittaessa pyrkii korvaamaan pois jääneen lääkärin uudella lääkärillä.
 • Mikäli yli 30 min myöhästynyt lääkäri ilmaantuu paikalle ja hänen tilalleen on jo tulossa korvaava lääkäri, on korvaaja ensisijaisesti oikeutettu jatkamaan kyseisessä työssä.

Työsuhteen katkaiseminen kesken toimeksiannon

Jokainen yli 5 vrk pituinen määräaikainen työsuhde alkaa koeajalla, jonka kesto on puolet toimeksiannon koko pituudesta, ei kuitenkaan yli 6 kk.

 

  • Mikäli lääkäri esiintyy työpaikallaan päihtyneenä tai muutoin sopimattomasti, rikkoo salassapitovelvollisuuttaan tai toimii räikeästi vastoin terveydenhuollon ammattihenkilöltä odotettavaa työtapaa, katkaistaan hänen työsuhteensa välittömästi.
  • Vakavat rikkeet päätyvät myös viranomais- tai oikeuskäsittelyyn.